Grytsje

 

IMG_8107CGrytsje Kingma – sjongeres, trûbadoer, tekstskriuwster

Grytsje Kingma naam yn 2008 it beslút om har hert te folgjen en har passy foar sjongen te kombinearjen mei it skriuwen fan lietteksten yn de Fryske taal. Tegearre mei fioelist/entertener Rob du Jardin hat se fan 2009 ôf in soad optredens fersoarge, mar is dêrnjonken ek oan in solo-karriêre begûn. Se treedt faak op by ferienings, soarchsintra, kulturele ynstellings en ferlient dêrnjonken ek muzikale meiwurking oan tsjerketsjinsten. Har teksten jouwe werkenning en stekke taalkundich knap yn elkoar. Se wit mei har suvere sjongstim in gefoelige snaar te reitsjen, wêrby’t it Frysk de taal fan it hert sprekt.

Yn 2010 kaam har earste cd, ‘Wjerlûd’, út, mei fyftjin eigen lietsjes. Yn 2011 kaam de twadde cd, ‘Wytfear’ neamd. Ek op dizze cd wurde de sang en it gitaarspyljen fan Grytsje oanfolle mei it fioelespyljen fan Rob en ek mei arranzjeminten fan multy-ynstrumentalist Wil van Eekeren. Dêrnjonken is der in tekstebondel fan har ferskynd mei 52 lietteksten en gedichten. Grytsje sjongt njonken har eigen lieten ek faak teksten fan dichter Atze Bosch, wêrfan der ferskate op muzyk set binne troch Bernard Smilde. De komposysjes fan Bernard Smilde wurde meastentiids begelaat troch pianist Lars Mulder.
Op 1 desimber 2018 is har tredde cd ferskynd: ‘Sjong in nij liet’. Op dizze cd steane 12 kristlike lieten, allegearre oersettingen fan Atze Bosch. Gitarist Jan Bartlema en Wil van Eekeren mei synthesizer en blokfluiten hawwe de muzikale begelieding fersoarge en ek Lammert van der Leij, Lars Mulder en Rob Faltin/du Jardin hawwe meiwurking ferliend.

Grytsje hat in programma gearstald mei lieten fan dizze cd yn kombinaasje mei oare lieten fan Atze Bosch en tuskentroch wurdt ferteld oer harren bysûndere gearwurking. Mar fierder sjongt en spilet se ek noch altyd de oare lieten fan de earste beide cd’s en oar nij wurk. Yn oerlis is der altyd in programma op maat mooglik. Der kin bygelyks in spesjaal liet skreaun wurde, dat past by de gelegenheid fan it optreden. Sa binne der lietteksten makke by in boek, by in jubileum, by in doarp of by in spesjaal barren.
In optreden mei Grytsje Kingma is altyd unyk!

Sjoch ek op Facebook foar it lêste nijs: fb.me/MuzykfanGrytsje 

Ferslach fan de cd-presintaasje  op 1 desimber 2018.

Sjoch ek by FILM SKIERSTINS foar in kompilaasje fan lieten fan it konsert fan 29 oktober 2016 yn de Skierstins te Feanwâlden.

p3170802

 

Op dizze pagina gjin reaksjes.