Oersjoch

.
De titels fan de lieten/gedichten fan Grytsje oant no ta, as it nûmer fet stiet, stiet de tekst yn de bondel Tûzen dagen:

1. Winters yn Fryslân (cd Wjerlûd, Youtube)
2. Foargoed foarby
3. Start fan 2009
4. Opromje (cd Wjerlûd)
5. Fakânsjeblues (cd Rob du Jardin)
6. Haikû’s
7. Dit is myn heitelân (cd Rob du Jardin, Liet 2009, Youtube)
8. Ik kom uit Zwitserland
9. Myn maatsje kwyt (cd Wjerlûd, Youtube)
10. Alde Beppe
11. Do bist myn leafste
(cd Wjerlûd)
12. In liet dat net bestiet (cd Wjerlûd, Liet 2009, Youtube)
13. Bob en Tom
14. Us kavia (Fersefariaasje 2009)
15. Buorman Kees (cd Wjerlûd, Youtube)
16. Slotliet skriuwkursus
17. Lekker ite!
18. De stikkene krúk (Fleanende Krie septimber 2010)
19. De krisis foarby (Lyrische Courant LC, april 2009) / letter neamd: Nij begjin (cd Wytfear, Youtube, Liet 2011)
20. Tink dy ris yn (Youtube)
21. Sytske op ‘e foto
22. Lied voor de Kingma-familiedag 2009
23. De juiste toon (Ljouwerter Krante, juny 2009)
24. Finale fan Liet-liet + algemiene ferzy
25. Wie it net juster? (cd Wjerlûd)
26. Dei foar mysels
27. Werom sjen (Fleanende Krie, septimber 2010)
28. It tsjerkje fan pake (cd Wjerlûd, Fleanende Krie, Youtube)
29. Siik
30. Weromkommen
(cd Wjerlûd, dichtbondel It skip yn op weagen fan poëzij, Youtube)
31. Puberjonge
32. Wurden fine
33. Bliuwst yn myn hert
34. Feroarje
35. Leaver thús
36. Tinzen yn ‘e tiis
37. Langst nei dy tiid (cd Wjerlûd, Youtube)
38. Kieze (cd Wjerlûd, Youtube)
39. Skieding
40. Pipernuten yn septimber
41. Fjirtich fersen
42. Drumme (Fersefariaasje 2010)
43. Pikerpaadsjes (cd Wjerlûd)
44. Kom en Sjong, in alderlêste liet (brûkt by Kom en Sjong 2011)
45. Unberikber
46. Achter glês
47. Midlife kribels
(cd Wjerlûd)
48. Krisisrimelerij
49. Skriuwenrsbea
50. Wjerlûd
51. Ald en nij
(cd Wjerlûd, Youtube)
52. Minne dei
53. Ritme fan ‘e snie
54. Lokkich
(cd Wytfear, Youtube)
55. Halleluja (cd Wytfear, Youtube)
56. Krysttiid sûnder dy (cd Kryst yn Fryslân, Youtube)
57. Oade oan ‘e geranium (cd Wytfear)
58. Krantebesoarger
59. Wytfear (Youtube) (cd Wytfear)
60. Sonnettestriid
61. By de see
(cd Wytfear, cd + bondel Oer it wetter)
62. Stil gebed (cd Wytfear)
63. Myn waarman (cd Wytfear)
64. Eelkje, de ballade fan in boeredochter (cd Wytfear, Youtube)
65. Myn moaiste fers (FeRsefariaasje 2011)
66. Feest fan ljocht
67. Vrede op aard
68. Roltsjewrâld
69. Hipperhapkes (cd Wytfear, FeRsefariaasje 2011)
70. Tichterby dysels
71. Dan wurdt it stil
72. As ik net mear kin
73. Dweilskoft
74. Doarp fan doe
(cd Wytfear, Youtube)
75. De kastanje fan Jurjen
76. De vlieg
77. Leesbril
78. Vlaamse zeemeermin
79. Overgang
80. Oan fakânsje ta
81. Fryske krite jubileumliet
82. Witveer (oersetting fan Wytfear)
83. Jierwiksel
84. In tiid fan rou
85. Dy ta treast
86. Klúnhakkehâldfêst
87. Fryske flage flierkleed (in fragmint hjirfan stiet op ‘e muorre fan de Bibleteek fan It Hearrenfean)
88. De Fryske toer (songen by Krúspuntdei april 2012)
89. Kingmafamyljedeiliet (oersetting fan nû22, foar de famyljedei juny 2012)
90. Speurwurk (is pleatst op de Fryske Skriuwerskalinder 2013)
91. Oer trijeëntritich jier (foar de Slach-by-Warns-betinking 29 septimber 2012)
92. Liet foar Passage Ljouwert
93. Oantins
94. Wolkom
95. Fan skrikkeldei oant sinteklaas
96. De fioele sjongt
97. Boppedûker
98. Earme Antsje
99. Jubileumliet Ljouwerter Skotsploech
100. 25 Reiskes
101. Ik bin der by, seit Hy
102. Fan tekening ta liet
103. Hymne foar de Fryske Marren

 

6 Comments Jo reaksje hjir ↓

De meast resinte reaksje stiet boppe oan

 1. An #
  1

  Dag Grytsje,

  Ook ik heb genoten van het lied ‘Doarp fan doe’.
  Ik meende er de melodie van een Ierse ballade in te herkennen.
  Klopt dit?
  Zo ja, wil je mij dan laten weten welke song dit betreft?
  Alvast ‘tiige’ dank voor uw reactie.
  Groetnis fan An.

  • Grytsje07 #
   2

   Dag An,

   Het klopt helemaal, het is ontleend aan ‘The town I loved so well’ van de Dubliners.
   Ook de gedachte achter dat lied, teruggaan naar de plaats waar je geboren bent, heb ik ‘vertaald’ naar Friesland.

   Mei freonlike groetnis,

   Grytsje Kingma

 2. Binne van der Veer, Boalsert #
  3

  Goeie, Grytsje!
  In kreas stikje yn de “Ljouwerter”, oer dy en Syb! (ik mei wol dookje no?)
  De reden dat ik dêr efkes op reagearje is dyn stelling: “It moat wêze: ‘dream ferjitten hie’ en net wie!”
  Dêr woe ik it noch wolris mei dy oer hawwe, mar net op dit plak. In e-post adres koe ik net fine, dat dan earst samar.
  Foar no:
  Groetnis,
  Binne

  • Grytsje Kingma #
   4

   Bêste Binne,
   As jo it kontaktformulier op dit webstee brûke, dan komt it wol by my yn de mailboks.
   Of jo maile streekrjocht nei grytsje.kingmaapesturtsjefilternet.nl

   Neffens my is it sa, dat yn guon gefallen jo wol de kombinaasje ‘fergetten wêze’ wol brûke meie. By myn witten is dat dan fan tapassing op persoanen. ‘Ik wie dy fergetten’, bgl. om in jierdeiskaart te stjoeren.
   Mar ik bin benijd wat jo hjiroer te fertellen hawwe, dus ik sjoch jo e-mail mei belangstelling yn ‘e mjitte!

 3. 5

  Grytsje,
  Ik ha genoaten fan dyn ferskes/sjongen,tegearre mei Rob du Jardin, freed 14 sept. yn de Fryske Akademy en it allermoaiste ferske fûn ik DOARP FAN DOE.
  Soe ik dêrfan de tekst ha meije?
  Graach!

  Groetnis fan
  jvdp

  • Grytsje07 #
   6

   Ja hear, ik stjoer him jo wol ta.Jo reaksje