Eardere optredens

2019:

26 juny – mei Sis Tsiis nei de Haach, foar better Frysk ûnderwiis

29 maaie – Murns, mei de Alvestêdesjongers sjonge foar de Alvestêderinners

2019-05-29-10-28-04
14 maaie – Kimswert, jiergearkomste yn Piers Stee

21 april – Easterein, meiwurkje oan Peaske-tsjinst en dêrnei kofjekonsert

29 maart – Drachten, Fonteintsjerke, presintaasje fan de nije lietebondel fan Krúspunt

20 maart – Haskerdiken, Wêz warber

4 jannewaris – Noardewyn Live, tusken om 14.00 oere by Omrop Fryslân, tegearre mei Rob Faltin en Wil van Eekeren, de útstjoering is hjir  te sjen, it is fan 1:01 oant en mei 1:26, dus yn it twadde oere fan de útstjoering)

49550330_2243516655659405_1865429516424314880_n

2018: 

1 desimber – It Hearrenfean, cd-presintaasje ‘Sjong in nij liet’,
meiwurking fan:
Jan Bartlema, gitaar,
Wil van Eekeren, blokfluit en synthesizer
Rob Faltin, fioele
Lammert van der Leij, piano
Lars Mulder, piano

p1440679

15 novimber – Balk, menniste gemeentemiddei

14 novimber – Burgum, jûn tegearre mei skriuwster Barbara van Beukering
mei as tema: ‘Kruip nooit achter een geranium!”

10 novimber – Burgum, âldereinmiddei

17 oktober – Balk, PCOB Fryske middei

22 septimber – Earnewâld, boattocht Skotsploech

21 septimber – Boekpresintaasje Britsum

8 july – Jierdeisfeest by fam. van der Meer yn Harns

180708

(Foto: Koop van Setten)

9 maaie – Mei de Alvestêdesjongers sjonge by de klokkestoel yn Murns (Gasterlân) foar de alvestêderinners. Sjoch ek:  https://youtu.be/cIn-Gs_y3yY 

6 maaie – Easterein PKN, tsjinst en oanslutend kofjekonsert

18 maart – Hjerbeam, Frysk Oekumenysk Wurkferbân, Fryske tsjinst, mei foargongster Sara de Vries – Terpstra

17 maart – Aldegea, Skippersseal, de lêste Tsjongjûn Sjoch hjir foar de film fan dit optreden: https://youtu.be/iakosCAlTIw

14 maart – Tsjom, Martenahiem, Fryske middei

24 febrewaris – Wytmarsum, PKN âldereinmiddei

22 febrewaris – Burgum, Fryske Krite Wumkes

14 febrewaris – Aldtsjerk, doarpshûs, Vrouwen van Nu Trynwâlden

22 jannewaris – Koudum, Soos Nocht en Wille

 

 

2017:

 

25 desimber – It Hearrenfean, Anna Schotanus, Krystfiering

19 desimber – Sint Nyk, Krystfeest KBO

2 desimber – It Hearrenfean, by boekhuis De Brug,   35-jierrich jubileum ôfwikseljend mei New Creation

2017-12-02-boekhuis-de-brug

12 novimber – Damwâld, Menniste Tsjerke, konsert, een ferslach is hjir te lêzen.

171112-poster-damwald

 

9 novimber – De Gordyk, De Skâns, Fed. Doopsgezinde Zusterkringen

19 oktober – Skearnegoutum, Passage Jubileumfiering

18 oktober – De Jouwer, Theresiahûs

24 maaie – Reaklif, Warns, sjonge foar en mei  de Alvestêderinners

p1040728

22 april – Boalsert, Krúspunt jiergearkomste

15 maart – Makkum, PCOB/KBO slotmiddei

28 febrewaris – PCOB Boalsert, Fryske middei

23 febrewaris – Tillevyzje: NPO2, yn it programma ‘Geloof en een hoop liefde’ om 17.50 oere  170120-ghl2

 

22 febrewaris – Balk, de Treemter, Fryske Marren Vitaal

15 febrewaris – It Hearrenfean, Fryske Krite, tegearre mei Lars Mulder

3 febrewaris – It Hearrenfean, Joris in’t Veldstate, tegearre mei Lars Mulder

13 jannewaris – Frjentsjer, Nijjiersgearkomste Stedenbandvereniging

2016:

21 desimber – Sint Jânsgea, Koos, Krystfeest

13 desimber – Aldehaske, Soos, Krystfeest

29 oktober – Feanwâlden, De Skierstins, 20.00 oere, iepen konsert tegearre mei Rob du Jardin

161029-schierstins-robgrytsje

Op dizze jûn binne filmopnames makke! Hjir is in filmferslach fan likernôch 29 minuten te besjen, mei tank oan Albert en Meintsje Westra: FILM SKIERSTINS.

12 oktober – De Gordyk, De Skâns, Informatiemarkt Keunstwurk

9 oktober – De Jouwer, Gemeente De Brug, tsjerketsjinst

17 septimber – Drachten, jierdeisfeest, besletten selskip

15 septimber – De Jouwer, KBO iepening winterseizoen

12 juny – Ljouwert, Menniste tsjerke, tsjinst

7 april – De Jouwer, it Haske, feriening Ald-Rabobank-personiel Fryslân

20 maart – Terbant, Terbantstertsjerke, 15.30 oere, sneintemiddeiskonsert tegearre mei Lars Mulder en Rob du Jardin

Flyer Terbandstertsjerke 20 maart 2016

19 maart – Ljouwert, Kafé De Bak, “Op en út”, tegearre mei Rob du Jardin en Lars Mulder

16 maart – Ljouwert, Omrop Fryslân, by Radio Froskepôle, tegearre mei Lars Mulder

11 maart – Hooghalen, Fryske Krite, tegearre mei Rob du Jardin

 

2015:

 

* 20 desimber – De Gorredyk, Krystsjongjûn

* 16 desimber – Aldehaske, Krystfeest Passage

* 15 desimber – De Jouwer, Krystfeest Passage

* 20 novimber – Ljouwert, MCL,  4 betinkingsgearkomsten, 10, 13, 16 en 19 oere 151120 MCL1

* 1 novimber – Skuorregea, Fryske tsjinst mei U. Zwaga

* 19 oktober – Wolvegea, Fryske Krite

* 11 oktober – Ljouwert, Harmonie, Friezen op de planken

* 27 septimber – Blauhûs, Kafé De Freonskip, kulurele middei mei gedichten fan Gryt Witbraad en sang fan Grytsje2015_09_27 Blauhûs3

* 20 septimber – Hantumhuzen, Fryske tsjinst, FOWD

* 19 septimber – Ljouwert, jierdeiskonsert yn famyljerûnte

* 9 septimber – Ljouwert, Grutte tsjerke, âldereingearkomste

* 3 septimber – It Hearrenfean, Heremastate, Fryske middei

* 29 juny – It Hearrenfean, It Oerset, resepsje, tegearre mei Lars Mulder

* 21 juny – Oldeberkeap, De Herbergier, Fryske middei foar gasten en famylje

* 7 juny – Drachten, Fryske tsjinst mei ds. Oane Reitsma

* 31 maaie, – Easterein, PKN-tsjerke, 9.30 oere tsjinst mei ds. Riemer Praamsma en oanslutend kofjekonsert om 11.00 oere

* 24 maaie, Pinkstersnein – De Jouwer, Heremapark, iepenlofttsjinst mei foargonger Peter Lindhout

IMG_2143

*  5 april – De Knipe, Menniste tsjerke, Peasketsjinst

* 15 maart – Jobbegea, Skuorregea (Kerklaan 3), 14.30 oere:  Tsjochkonsert, tegearre mei Sjoukje de Hoop en Adri de Boer

150315 Sniewyt en Adri de Boer

* 13 maart – Ljouwert, Omrop Fryslân, Noardewyn Live, tegearre mei Sjoukje de Hoop

* 11 maart – It Hearrenfean, besletten jûn, optreden tegearre mei Lars Mulder

* 30 jannewaris – Sint Jânsgea, JKK jubileumjûn, ôfwiksele mei foardrachten fan Johan Veenstra

* 17 jannewaris – Haarlem – Fryske Krite, Fryske jûn

2015-01-17 20.23.41

2014:

 

* 23 desimber – Radio Spannenburg, tusken 15.00 en 17.00 oere live optreden by ‘Folk en Country extra’  by Anne v/d Berg, en mei Sjoukje de Hoop

S

* 16 desimber – Aldehaske, Krystmiddei mei âlderein, fersoarge troch Passage

 

* 12 desimber – Ljouwert, Skandinavyske feriening Fryslân, Luciafeest, tegearre mei Rob du Jardin

 

* 26 novimber – Tsjom, soarchsintrum Martenahiem, Fryske sjongmiddei

* 23 novimber – It Hearrenfean, de Rinkelbom,  cd-presintaasje ‘Alpefries’ fan Rob du Jardin

* 23 novimber – Aldskoat, Sionstsjerke, tsjinst mei foargonger B. van Brug

* 16 novimber – Heech, Talmastate, oekumenyske sjongtsjinst

* 14 novimber – Ternaard, ‘Ladies night’

* 12 novimber – Oldeberkeap, jierdeisfeest, sjoch ek hjir

* 1 novimber – Noord-Sleen, Fryske Krite Súd-East-Drinte, Fryske jûn tegearre mei Rob du Jardin

2014-11-01 23.23.43

* 18 oktober – It Hearrenfean, Goede Herder-tsjerke, konsert tegearre mei Lars Mulder (piano)

2014-10-18 Hjerstblêden Lars Grytsje

* 15 oktober – Ljouwert, Omrop Fryslân, live optreden tegearre mei Lars Mulder, by Noardewyn

20141015_Noardewyn live

* 29 septimber – Ljouwert, Provinsjehûs, muzikale bijdrage oan in  ‘strategydei’

* 21 septimber – Hantumhuzen, Fryske tsjinst, foargonger ds. David de Jong út Den Ham

* 14 septimber – Burgum, Krústsjerke, 16.30 oere, tsjinst mei foargonger ds. P. Huttenga

 

Elkoar de segen tasjonge yn Burgum

Elkoar de segen tasjonge yn Burgum

* 7 septimber – Terbant, Rotondetsjerke, lustrumkonsert, 15.30 oere  (sjoch ek hjir)

140907 Terbant

* 5 septimber – Omrop Fryslân, Noardewyn, live optreden middeisprogramma sjoch foar de kompilaasje hjir

* 3 septimber – De Jouwer, soarchsintrum De Flecke, Fryske middei

* 2 septimber – Omrop Fryslân, Radio Froskepôle, live optreden by Gurbe Douwstra

* 15 juny – Hantum, Hûs fan de dichter, feest 1-jierrich bestean2014-06-15 14.18.37

* 6 april – Ketlik, Thomastsjerke, foarjierskonsert mei koar ‘De Woudklank’

* 30 maart – De Knipe, Menniste tsjerke, ‘Burendienst’

* 13 maart – Boalsert, Huylkenstein, Fryske middei

* 26 febrewaris – Burgum, Biblioteek, tegearre mei Loes Artz, oer har boek ‘De oorlog van mijn vader’

* 18 febrewaris – Boalsert, jiergearkomste Passage

P4180027

* 19 jannewaris – Feanwâlden, De Skierstins, konsert “Wytfear en Alpenfries”, mei Rob du Jardin

Skierstins2

2013:

* 26 desimber – It Hearrenfean, Heremastate, Krystfiering

IMG_5752

* 24 desimber – De Jouwer, Krystnachttsjinst

* 17 desimber – Sint Jânsgea, Soos, Krystfiering

* 15 desimber – Balk, 16.30 oere, Menniste tsjerke, advintsmiddei

* 13 desimber – Haskerhoarne, PKN-tsjerke, tegearre mei it koar “Nea tocht” fan Haskerhoarne û.l.f. Eta SchreiberIMG_5719

 

* 30 novimber – It Hearrenfean, Goede Herderkerk, Oude Veenscheiding 15, Klassyk konsert mei ferskate oaren (Jenny Luth, Jan Luth, Christy Luth, Robert Harris, Lia de Hey) foar Stichting Open Doors, sjoch hjir foar foto’s en ferslach.
131130 Open de deuren-page-001

 

* 9 novimber – Ljouwert, jubileumfiering, tegearre mei Rob

* 2 novimber – Wommels, Dielshûs, Tsjochfestival

* 23 oktober – Boalsert, Zonnebloemmiddei

* 13 oktober – Hantum, It hûs fan de dichter, húskeamerkonsert

Grytsje Kingma signeert haar CD Wytfear

* 12 oktober – Frjentsjer, 450 jier Fraachlearen yn Fryslân, lêzingen en stedskuier

* 11 oktober – De Knipe, Knypster Merke, 50+jûn, tegearre mei Jan Arendsz en Marijke Geertsma

* 6 oktober – De Jouwer, De Brug, tsjinst

* 29 septimber – Wytmarsum, Tsjochkonsert

130929 Wytmarsum Ljoubjr en Grytsje Kingma

 

* 12 septimber – Sint Nyk, Doniahiem, Fryske middei

* 16 augustus – It Hearrenfean, ANBO, Fryske middei

* 28 + 29 juny – It Hearrenfean (by it Abe Lenstrastadion)  Samenloop voor hoop

Samenloop voor hoop

Samenloop voor hoop

* 22 + 23 juny – Utert, op 5 ferskate lokaasjes konserten mei Rob en Truus -

AxionContinu Muziekfestival:

22 juny: 11.00 oere de Bijnkershoek, 13.30 oere De Drie Ringen, 15.00 oere ‘t Huis aan de Vecht

23 juny: 11.00 oere Tolsteeg en ta beslút om 13.30 oere yn De Wartburg:

AxionContinu Festival Utrecht

 

* 16 juny – Hantumhuzen, Fryske sjongtsjinst fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel

Sjongtsjinst Hantumhuzen

Sjongtsjinst Hantumhuzen

* 19 maaie – Aldskoat, Sionstsjerke, Pinkstertsjinst mei foargonger B. van Brug

* 7 maaie – Burgum, De Pleats, âldereinmiddei, tegearre mei Gerda v/d Wijk

* 7 maaie – It Hearrenfean, jûn mei koar ‘De Woudklank’

* 4 maaie – Hilaard, doarpshûs, in liet by de presintaasje fan it boek fan Loes Artz

* 30 april – Sint Jânsgea, Abe Sjipkopplein, keningsfeest

30 april 2013 Feest yn Sint Jut

30 april 2013 Feest yn Sint Jut

Gesellige drokte op it Abe Sjipkopplein

Gesellige drokte op it Abe Sjipkopplein

* 21 april – It Hearrenfean, Heremastate, konsert tegearre mei Rob en Truus

* 19 april – Baarn, troutsjinst

Troutsjinst 19-4-2013

 

 

* 14 april – Ketlik, Thomastsjerke, konsert tegearre mei koar ‘De Woudklank’ fan Oranjewâld

* 11 april – Kimswert, Laurentiustsjerke, jiergearkomste

* 7 april – Hegebeintum, tsjerketsjinst Frysk Oekumenysk Wurkferbân, foargonger P. Hettinga

IMG_4501

* 6 april – Ferwert, Foswert, Fryske moarn

* 25 maart – De Gordyk, ANBO, Fryske middei

* 22 maart – It Hearrenfean, bibleteek, spylje nei de offisjele feestlikheid by de fernijing fan de bibleteek

130322 Bibleteek

 

* 21 maart – Sint Jânsgea, kofjemoarn foar froulju

* 20 febrewaris – Koudum, De Finke, Fryske middei

De Finke 20-2-2013

* 18 febrewaris – It Hearrenfean, Passage, feestjûn

* 10 febrewaris – Wier, teatertsjerke, 15.00 oere,  konsert tegearre mei Rob en Truus

* 27 jannewaris – Twellegea, Tsjochkonsert 16.00 oere, tegearre mei Rob en mei de Piipegaeltsjesjongers

* 25 jannewaris – Mantgum, 60+-middei, foar en nei it buffet muzyk fan Grytsje (en Fryske meisjonglietsjes)

Mantgum3

* 19 jannewaris – Ljouwert, jiergearkomste KFFB – lieten fan Atze Bosch

* 16 jannewaris – Rotsterhaule/Sint Jânsgea, Aldereinsoos, Fryske middei

Tom sjongt ek mei!

2012:

* 30 desimber- Burgum, Glinstrastate, ôfsluting fan KFS en oerdracht oan Krúspunt, sjonge by tiidrede fan Liuwe Westra (lieten fan Fedde Schurer), dêrnei fesper yn de Krústsjerke mei Hinne Wagenaar en Gerrit Breteler

IMG_4171

* 21 desimber – Burchwert, Krystfiering âlderein fan it doarp

Krystfeest yn Burchwert

* 14 desimber – Ljouwert, Skandinavyske feriening Fryslân, Luciafeest, tegearre mei Rob

Rob en Grytsje spylje by it buffet

* 12 desimber – Ljouwert, Tresoar iepen dei, konsert yn de Gysbert Japicxseal middeis tusken 13.30 en 14.30 oere

Yn Tresoar op 12-12-12

* 11 desimber – Aldehaske, Krystfeest mei âldereinsoos en Passage

* 16 novimber – Ljouwert, Tresoar, presintaasje dichtbondel Atze Bosch, ferskynd by de KFFB

* 12 novimber – Koudum, âldereinsoos

* 30 oktober – Beetstersweach, âldereinsoos 55+

* 29 oktober – Ljouwert, Passage, slotjûn

Slotjûn Passage Ljouwert

* 19 oktober – Utert, Fryske krite, tegearre mei Rob

Fryske Krite Utert

* 16 oktober – Snits, PCOB, provinciale ontmoetingsdag

Provinsjale dei PCOB yn Snits

* 14 oktober – Stiens, Meniste tsjerke, tsjinst by de wer-iepening fan de Fermanje

* 9 oktober – It Hearrenfean, Heerenhage, Fryske jûn

* 6 oktober – Wommels, It Dielshûs, Tsjochfestival (Tsjoch 35), 21.30 oere, sjoch ek by Tsjoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 29 septimber – Warns, Slach-by-Warns-betinking, 13.45 oere, mear is hjir te lêzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 28 septimber – Nijbeets, Damshûs, Skimerjûnfestival.

* 14 septimber – Ljouwert, Fryske Akademy,  mei Rob du Jardin

* 29 augustus – Terherne, Meniste tsjerke, 15.00 oere, iepen tsjerke en konsert mei nij wurk.

* 15 july – De Jouwer, Vrije Evangelische Gemeente De Brug, 9.30, meiwurking oan in tsjinst, foargonger dhr. J. Trox.

* 22 juny – Boalsert, Reade Krús, Fryske middei

* 2 juny – Harns (boattocht), YnterFrysk kongres, tegearre mei Rob

* 29 maaie  – De Jouwer, Heremapark, Zomeravondconcert, 19.00 oere

* 25 maaie – Drylts, Ny Ylostins, âldereinmiddei

* 24 april – Boalsert, PCOB, Fryske middei

* 21 april – Akkrum, Krúspunt jiergearkomste

* 21 april – Ljouwert, jierdeisfeest

* 1 april  - Aldskoat, Sionstsjerke, Palmpeaskesnein.

* 25 maart – Mildaam, Hapke & Sankje, tegearre mei Rob

Noflik yn ‘e sinne!

* 24 maart – Lollum, Lollumer Muzykmaraton, 17.00 oere

* 17 maart – Aldegea (Sm), Skippersseal, Tsjongjûn, 20.00 oere (Iepen poadium)

* 16 maart – Leiderdorp, 20.00 oere, Fryske Krite, tegearre mei Rob,

* 24 febrewaris – It Hearrenfean, PCOB

* 14 jannewaris – Nunspeet, Lanlike feriening ANDO, Nijjiersgearkomste

* 13 jannewaris – Harns, Hannemahuis, Nijjiersgearkomste organisearre troch BNWF

.

Yn 2011:

* 20 desimber – Burgum, PCOB, Krystfiering

* 19 desimber – Koarnjum, Vrouwen van Nu, Fryske jûn

* 16 desimber – Swol, Frysk selskip, krystdiner, tegearre mei Rob du Jardin

* 15 desimber – Sint Jânsgea, Vrouwen van Nu

* 27 novimber – It Hearrenfean, Fryske Krite, Jubileumkonsert (110-jierrich bestean) tegearre mei Rob du Jardin

*26 novimber – It Hearrenfean, Goede Hoedertsjerke, Presintaasje cd Wytfear en bondel Tûzen dagen, 15.00 oere.

26 novimber, Goede Hoedertsjerke It Hearrenfean

* 23 novimber – Ljouwert, Tresoar, Presintaasje cd Wytfear en bondel Tûzen dagen, 20.00 oere.

Cd-presintaasje 23 novimber Tresoar

13 novimber – It Hearrenfean, Goede Hoedertsjerke: Fryske tsjinst mei ds. David de Jong,  19.00 oere.

5 oktober – It Hearrenfean, Heremastate, Fryske middei

1 oktober – Tusken Ljouwert en Starum: Literêre aktiviteit, tusken 10 en 12 oere (yn it ramt fan De Moanne fan It Fryske Boek)

Meisjonge by “Friezen yn ‘e frjemdte” yn Tresoar

 

30 septimber -  Ljouwert, Tresoar, boekpresintaasje “Friezen yn ‘e frjemdte”, tegearre mei Rob du Jardin (mear ynfo)

24 septimber – Drachten, Lawei, Tsjochfestival

18 septimber – Burgum, Krústsjerke, Starttsjinst

17 septimber – Drachten, jierdeisfeest

21 augustus – Boelensloane, Litsriverranch, Tsjochkonsert, 15.30 oere, tegearre mei Ljoublr

Foto’s: A. Eijgelaar

13 augustus – Froubuorren, Herfoarme tsjerke, tusken 15.00 – 16.30 oere, Tsjerkepaad, tegearre mei foardrachten fan Waling Dykstra en in útstalling fan skilderijen en keramyk.

Tsjerkepaad Froubuorren, Grytsje Kingma

6 july – Ingelum, Voices of Europe, FYK, tegearre mei Rob du Jardin

23 juny – It Hearrenfean, Marijkehiem, Fryske middei

4 juny – Ljouwert, “Kennisterrein” tusken NHL en Stenden, Rengersleane, 20.30 oere, Finale Sjongfestival Liet

25 maaie – Snits, De Ielânnen, 14.30, Fryske middei

 

 

24 maaie - De Jouwer, Heremapark, 19.00 oere, simmerjûnskonsert (dêrnei Brûzenije, Keatling en Les Rigolaux)

22 maaie – Mantgum, Keunstrûte Littenseradiel, by Wieke de Haan, tusken 13.30 en 14.30 oere

3 maaie – De Jouwer, De Flecke, Fyske middei

27 april – De Jouwer, KBO, Fryske jûn

17 april – Snits, It Bolwurk, heale finale fan Sjongfestival Liet, sjoch ek by Liet.

6 april – It Hearrenfean, Coornhertstate, Fryske middei

27 maart – Skingen/Slappeterp, Doarpshûs,  Fryske middei mei Rob du Jardin.

26 maart – De Gordyk, ANDO, tegearre mei Rob du Jardin

 

19 maart – Aldegea (Sm), Skippersseal, Tsjongjûn (Iepen Poadium), sjoch ek by Tsjoch.

27 febrewaris – Terbant, Rotondetsjerke, dûbelkonsert mei Adri de Boer  (sjoch ek by Hipperhapkes)

20 febrewaris – Aldskoat, Sionstsjerke, 9.30 oere “Kerk in uitvoering”

17 febrewaris – Hilaard, frouljusferiening Passage, Fryske jûn

27 jannewaris – It Hearrenfean, Bibleteek, minikonsert y.f.m. “Gedichtendag” 2011

12 jannewaris 2011 – Drachten, SFBO,
fiering fan it 100e Frysktalige berne-opfangplak

.

.

.

.

.

.

Optredens dy’t west hawwe yn 2010 binne bgl.:

21 desimber – Krystfiering Sintjânsgea, Passage

17 desimber – Krystmiddei Holwert, âldereinsoos

14 desimber – Advintsjûn Ljouwert, Kristlike Plattelânsfroulju

11 desimber – Luciafeest Stiens, Skandinavyske feriening Fryslân

1 desimber – FLST-jûn, It Hearrenfean, Bibleteek

21 novimber – Tsjochkonsert Westhim, mei de Aldegeasjongers

14 novimber – Konsert Octoplus  Tytsjerk: Maaike, Truus (Oct-Opus), Rob, Grytsje

7 novimber – Tiliafestival Terbant, mei Thomas Loefke en Lutz Gerlach en Rob du Jardin

5 novimber – Burgum, De Pleats, VGR

26 septimber – De Himrik, Wite Tsjerke

25 septimber – Tsjochfestival, Drachten, De Lawei

29 augustus – Fryske Tsjinst, Aldskoat, Skoattertsjerke

27 juny – Terptsjerkebondel-presintaasje, Wier, Tsjerke

20 juny – Tsjerketsjinst, De Jouwer, De Brug

12 juny – “Neipriuwke” cd-presintaasje, De Jouwer, Bibleteek

28 – 30 maaie – Helgolân, Frysk Kultureel Festival Droapen

15 maaie – cd-presintaasje, It Hearrenfean, Goede Hoedertsjerke

20 maart – útfiering Concordia, Drachten, Sudertsjerke

24 jannewaris – Konsert, Terkaple, MFS

16 jannewaris – Jubileumgearkomste KFFB, Ljouwert, WTC

Inkelde optredens yn 2009:

14 novimber – Tsjongjûn, Aldegea (Sm.), Skippersseal

5 septimber – Konsert, It Hearrenfean, Goede Hoedertsjerke

12 july – Konsert, Poppenwier, Meniste tsjerke

19 april – Muzykmiddei, It Hearrenfean, Heremastate

18 april – Foarronde Liet, St. Jabik

Jo reaksje