Aginda

2019: 

21 april – Easterein, meiwurkje oan Peaske-tsjinst en dêrnei kofjekonsert

14 maaie – Kimswert, jiergearkomste yn Piers Stee

29 maaie – Murns, mei de Alvestêdesjongers sjonge foar de Alvestêderinners

14 july – Burgum, besletten optreden

23 augustus – Britsum, konsert yn de Johannestsjerke – iepen!

13 septimber – Ljouwert, Studio Omrop Fryslân, live by Noardewyn Live, mei Wil van Eekeren

20 septimber – It Hearrenfean, Goede Herderkerk, Lustrumkonsert, tegearre mei Wil van Eekeren. Plakken binne te reservearjen fia: kingmakonserten@solcon.nl

3 novimber – Doorn, Roosevelthuis, meiwurking oan Fryske Wike

17 novimber – Koartehimmen, Kleastertsjerke, middei mei Johan Veenstra dy’t Stellingwarver ‘vertellegies’ fertelt, ôfwiksele mei lieten fan Grytsje – plakken binne te reservearjen fia kingmakonserten@solcon.nl

 

Jo reaksje