Aginda

 

2017:

18 oktober – De Jouwer, Theresiahûs

9 novimber – De Gordyk, De Skâns, Fed. Doopsgezinde Zusterkringen

19 desimber – Sint Nyk, Krystfeest KBO

2018:

22 febrewaris – Burgum, Fryske Krite Wumkes

18 maart – Hjerbeam, Frysk Oekumenysk Wurkferbân, Fryske tsjinst, mei foargongster Sara de Vries – Terpstra

6 maaie – Easterein PKN, tsjinst en oanslutend kofjekonsert

 

Jo reaksje