Aginda

2019: 

 

23 augustus – Britsum, konsert yn de Johannestsjerke, 20.00 oere – iepen!

poster-23-augustus-britsum

13 septimber – Ljouwert, Studio Omrop Fryslân, live by Noardewyn Live, mei Wil van Eekeren – Special om Roel Slofstra hinne

20 septimber – It Hearrenfean, Goede Herderkerk, 20,00 oere: Jubileumkonsert, tegearre mei Wil van Eekeren, (mooglik) Rob du Jardin, technyk: Lammert van der Leij. Plakken binne te reservearjen fia: kingmakonserten@solcon.nl

jubileumkonsert-20-septimber-grytsje-kingma

21 septimber – Hatsum, besletten optreden

2 oktober – Sint Nyk, Zalencentrum, Fryske Marren vitaal

13 oktober – Sint Jânsgea, Johannestsjerke, tsjinst

27 oktober – Hjerbeam, Fryske tsjinst

2 novimber – Nijeveen, Dorpshuis, Fryske Krite Meppel

3 novimber – Doorn, Roosevelthuis, meiwurking oan Fryske Wike

17 novimber – Koartehimmen, Kleastertsjerke, 14.00 oere: middei mei Johan Veenstra mei Stellingwarver ‘vertellegies’ , ôfwiksele mei lieten fan Grytsje – plakken binne te reservearjen fia kingmakonserten@solcon.nl

11 desimber – Sint Jânsgea, Krystfeest Passage

 

2020:

20 septimber – Hantumhuzen, Oekumenysk Wurkferbân, Fryske tsjinst mei as tema: Sjong in nij liet!

 

Jo reaksje