Aginda

2019: 

14 july – Burgum, besletten optreden

23 augustus – Britsum, konsert yn de Johannestsjerke – iepen!

13 septimber – Ljouwert, Studio Omrop Fryslân, live by Noardewyn Live, mei Wil van Eekeren – Special om Roel Slofstra hinne

20 septimber – It Hearrenfean, Goede Herderkerk, Lustrumkonsert, tegearre mei Wil van Eekeren, Rob du Jardin en Lammert van der Leij. Plakken binne te reservearjen fia: kingmakonserten@solcon.nl

21 septimber – Hatsum, besletten optreden

2 oktober – Sint Nyk, Zalencentrum, Fryske Marren vitaal

2 novimber – Nijeveen, Dorpshuis, Fryske Krite Meppel

3 novimber – Doorn, Roosevelthuis, meiwurking oan Fryske Wike

17 novimber – Koartehimmen, Kleastertsjerke, middei mei Johan Veenstra dy’t Stellingwarver ‘vertellegies’ fertelt, ôfwiksele mei lieten fan Grytsje – plakken binne te reservearjen fia kingmakonserten@solcon.nl

11 desimber – Sint Jânsgea, Krystfeest Passage

 

2020:

20 septimber – Hantumhuzen, Oekumenysk Wurkferbân, Fryske tsjinst mei as tema: Sjong in nij liet!

 

Jo reaksje