Aginda

 

 

 

2018:

14 maart – Tsjom, Martenahiem, Fryske middei

17 maart – Aldegea, Skippersseal, de lêste Tsjongjûn

18 maart – Hjerbeam, Frysk Oekumenysk Wurkferbân, Fryske tsjinst, mei foargongster Sara de Vries – Terpstra

6 maaie – Easterein PKN, tsjinst en oanslutend kofjekonsert

9 maaie – Mei de Alvestêdesjongers sjonge by de klokkestoel yn Murns (Gasterlân) foar de alvestêderinners.

21 septimber – Britsum, boekpresintaasje

10 novimber – Opsjoneel Burgum

 

 

Jo reaksje