Aginda

 

 

2019: 

 

20 maart – Haskerdiken, Wêz warber

29 maart – Drachten (?), presintaasje

21 april – Easterein, meiwurkje oan tsjinst en dêrnei kofjekonsert

26 maaie – Murns, mei de Alvestêdesjongers sjonge foar de Alvestêderinners

14 july – Burgum, besletten optreden

3 novimber – Doorn, Roosevelthuis, meiwurking oan Fryske Wike

Jo reaksje