Aginda

 

2017:

 

 

2 desimber – It Hearrenfean, by boekhuis De Brug, om 14.00 en 16.00 oere, yn ferbân mei it 35-jierrich jubileum fan De Brug

19 desimber – Sint Nyk, Krystfeest KBO

25 desimber – It Hearrenfean, Anna Schotanus, Krystfiering

 

2018:

22 jannewaris – Koudum, Soos Nocht en Wille

14 febrewaris – Aldtsjerk, doarpshûs, Vrouwen van Nu Trynwâlden

22 febrewaris – Burgum, Fryske Krite Wumkes

18 maart – Hjerbeam, Frysk Oekumenysk Wurkferbân, Fryske tsjinst, mei foargongster Sara de Vries – Terpstra

6 maaie – Easterein PKN, tsjinst en oanslutend kofjekonsert

31 maaie/ 1 juny – Jirnsum, Iepenloftspul?

 

Jo reaksje