Youtube

Op 2 desimber 2017 opnommen, by in optreden yn de iepen loft, it lietsje ‘Wêrst ek bist’ (opname: Taeke de Jong): https://youtu.be/Ed7a2jDViYs

Op 11 desimber 2015 is yn de studio fan Siep Dijkstra fan Gytsjerk it liet ‘De sân tunen’ opnommen. Hjir is no ek in klip fan makke, dy is hjir te besjen.

Hjirûnder fine jo benammen youtube filmkes fan live-optredens. Op 29 oktober 2016 binne by it konsert yn de Skierstins fan Feanwâlden opnames makke troch Albert en Meintsje Westra:

Earme Antsje

Buorman Kees

Ik bin der by

Doarp fan doe

By de see

Wytfear

Der is ek in kompilaasje fan de hiele jûn makke. Dy is hjir te besjen.

——————————————————————————————

Op 20 maart 2016 wie yn de Terbantstertsjerke it konsert ‘Ien-Twa-Trije’ mei Lars Mulder en Rob du Jardin en Grytsje Kingma. It hiele konsert is yn trije parten gearfette yn dizze opnames:

Diel 1  -

Diel 2 -

Diel 3 .

Der binne ek in tal losse opnames fan lieten:

Wa’t ik bin

Gabriella’s liet

Foarôfgeand oan dit konsert hiene Lars Mulder en Grytsje Kingma tegearre op 16 maart 2016 in optreden by Radio Froskepôle fan Omrop Fryslân. Dit optreden is yn syn gehiel hjir te besjen en te belústerjen.
Se spylje en sjonge hjir 5 nûmers: Ik bin der by, De stilte, Lars syn ymprovisaasje op ‘Who wants to live forever’, Tiidkwartet en Gabriella’s liet.

————————————————————————————-

Op 18 oktober 2014, by it konsert ‘Hjerstblêden’, binne der ek opnames makke, lykas: Hjerst Halleluja (tajefte) Let it go (Lars Mulder solo) In liet dat net bestiet ———————————————————————————— Op 15 oktober 2014 hawwe Lars Mulder en Grytsje Kingma optreden by ‘Noardewyn live’ foar de radio. In Youtubefilmke fan de muzyk is hjir te sjen. Se spylje ‘Nij begjin’, ‘With you’ en ‘In liet dat net bestiet’. Op 5 septimber 2014 hat Grytsje songen by ‘Noardewyn live’ fan Omrop Fryslân. In kompilaasje fan dy trije lieten (Gabriela’s liet, Ik bin derby en Tiidkwartet) is hjir te besjen: http://youtu.be/0A_ohczeLtc Lykas de útfierings fan ‘Tiidkwartet en Jûnliet’, twa komposysjes fan Bernard Smilde op teksten fan Atze Bosch. Grytsje hat dizze lieten songen by de presintaasje fan de bondel ‘Neilêzing’ fan Atze Bosch, op 16 novimber 2012: Mar ek “Wetterdripke op reis” (stiet op ‘e cd Wytfear en op cd Oer it wetter): It liet fan de Hipperhapkes, songen tegearre mei Adri de Boer, by it dûbelkonsert fan 27 febrewaris yn Terbant: “De krisis foarby”, ynstjoering foar Liet 2011: Opnames fan it minikonsert op 27 jannewaris yn de bibleteek fan It Hearrenfean yn it ramt fan de Nationale Gedichtendag, te begjinnen mei “De oade oan de geranium” : Bargelibben, Myn maatsje kwyt en Myn waarman: De útstrûper, Opromje en Ofskie fan ‘e dei: Eelkje, de ballade fan in boeredochter (dit liet is skreaun foar de FLST-jûn oer Anne Wadman yn de bibleteek fan It Hearrenfean op 1 desimber 2010): “Wat makket my lokkich”, songen en spile op 14 novimber 2010, yn de tsjerke fan Tytsjerk: The town I loved so well, by útsûndering in kear gjin Frysk…, ek op 14 novimber 2010 yn Tytsjerk: Kieze, ek spile en songen op 14 novimber 2010 yn Tytsjerk: Teistin, in muzykstik fan Thomas Loefke, spile en songen by it Tiliafestival op 7 novimber 2010 yn Terbant: De fûgel mei de wite fear, Tsjochfestival, De Lawei, Drachten, 25 septimber 2010: Halleluja mei Concordia fan Drachten, 20 maart 2010: It tsjerkje fan pake, foar it earst songen yn “it tsjerkje fan pake”, Poppenwier, 12 july 2009: Krystfeest sûnder dy, fan de Fryske Kryst-cd, útbrocht novimber 2010: “Aldere” filmkes, lykas “David dûnset”: en “It Ljocht fan ‘e wrâld”: Mear youtubefilmkes binne te finen fia youtube.

2 Comments Jo reaksje hjir ↓

De meast resinte reaksje stiet boppe oan

  1. Hanneke Fonteijn #
    1

    Grytsje, leuk, gisteravond bij Ruurd gaf je mij je website. Leuk om te zien en te horen. Prachtige Friesche luisterliedjes! Mooie stem, succes met dit mooie talent en je verdere carriere. We gaan zeker nog meer van je horen!

  2. Era #
    2

    Mooi Grytsje. Een van mijn lievelingsnummers: The town I loved so well. Lekker zingen he in zo’n akoestiek en in zo’n prachtige sfeervolle kerk. Hoorde nog meer wat ik nog niet kende. Leuk! Succes met alle komende optredens. Geniet ervan!Your Comment to Era