Media

Op 23 febrewaris 2017 wie Grytsje te hearren en te sjen op NPO2 yn it programma ‘Geloof en een hoop liefde’ om 17.50 oere. Hjir is de werhelling te sjen, Grytsje slút it programma ôf en komt yn de lêste minuten oan it wurd (en sjongt).

Oktober 2016: Oankundiging fan it konsert fan Rob du Jardin en Grytsje Kingma op 29 oktober yn de Skierstins te Feanwâlden yn de Kollumer Courant.

In filmferslach fan dit konsert is HJIR te finen.

 

Maart 2016: In fraachpetear mei Jurjen K. van der Hoek oer ‘De creatieve mens’ yn de Heerenveense Courant.

 

Oktober 2014: In resinsje oer it konsert ‘Hjerstblêden’ fan Lars Mulder en Grytsje Kingma yn oktober 2014 yn de Heerenveense Courant.

 

Ynformaasje op Wikipedia.

——————————————————————————————

“Alder nijs” (fan 2011 en âlder):

In besprek fan de cd Wjerlûd stiet te lêzen yn De Moanne fan maaie 2011, it is ek hjir te lêzen, mar klik der dan wol (twa kear) op om de tekst te fergrutsjen:

In ferslach fan it dûbelkonsert fan 27 febrewaris 2011 stiet te lêzen bij Itnijs.

By “Youtube” is in tal filmkes fan lieten te besjen.

Ferskillende krantestikjes en fraachpetearen binne by “Kranten” te lêzen.

By de Fryske Wikipedy stiet ek it ien en oar te lêzen, lykas by de Ingelske Wikipedia.

By de nijssite fan Skarsterlân stiet wat oer Grytsje te lêzen by “De mens achter”

Jo reaksje