Gasteboek

.
Jo reaksjes op de side of oer de optredens fan Grytsje binne hjir wolkom.

Uw reacties op de site of over de optredens van Grytsje zijn hier welkom.

31 Comments Jo reaksje hjir ↓

De meast resinte reaksje stiet boppe oan

 1. Freerk en Meia van der Hauw #
  1

  In wat lette reaksje, mar wy ha op 29 oktober genoaten fan dyn optreden mei Rob du Jardin yn de Skierstins.
  Flotte lietsjes en moaie teksten.
  En wat is dy Rob in aardige kearel.
  Wy hawwe him dy jûns nei Ljouwert brocht en it ien en oar oer syn libben frege.

 2. jelte en Ina van der veen #
  3

  Vorig jaar hebben we een prachtig concert van jou in het Hus van de Dichter bijgewoond. Ook de achtergrond informatie was de moeite waard en gaf meerwaarde aan het concert. Dit jaar zijn we helaas niet van de partij omdat we weer tijdelijk in Scotland wonen/werken maar terwijl ik dit schrijf genieten we van je CD Wytfear.

  • Grytsje07 #
   4

   Beste Jelte en Ina, moai om te lêzen. Dy Wytfear fljocht de hiele wrâld oer, liket it wol! Ofrûne snein wie it ek in hiele moaie middei yn it Hûs fan de Dichter, mei in soad ferskaat oan muzyk en gedichten. Op 7 septimber jou ik in solokonsert yn Terbant (Rotondetsjerke, tichteby It Hearrenfean), miskien binne jim dan alwer werom út Skotlân wei? Yn dat gefal: tige wolkom!

 3. Jenny Hoorn #
  5

  Hallo Grytsje

  Ik ben de dochter van mevr Bos-Benthem uit Heremastate
  Zij zat bij jou koor.
  Mijn moeder is woensdag overleden.
  Ze heeft het altijd erg fijn gevonden bij het koor.
  Zij wordt dinsdag 4 februari begraven.
  Wij willen bij de uitvaart twee liedjes van jou laten horen.
  Dat zijn deze nummers: Halleluja en Stil gebed.
  Wat een mooie nummers,kippenvelgevoel.
  Wij denken dat onze moeder dat ook erg fijn had gevonden.

  Grytsje bedankt voor de vele zang uren met mijn moeder.

  Gr namens de kinderen van mevr Bos

  Jenny Hoorn

 4. Ell Post #
  6

  Hoi Grytsje,
  We hebben bij us mem in Heerenveen, gezellig naar jou cd Wjerlud geluisterd. We wonen zelf in Noord Brabant. Mijn dochter vind het Fries maar een grappige taal en we spreken op haar verzoek het Fries thuis. Wel fijn vind ze, omdat ze zo ook gezellig met Beppe in haar eigen memmetaal kan spreken. Ze is een taal knobbel en het Fries lezen gaat haar goed af. Onze favoriet is het liedje, ik ben mijn maatsje kwyt. We hebben hier smakelijk om moeten lachen vooral als aan het eind de kloe van het liedje duidelijk wordt.
  Misschien een idee om de liedtekst te bundelen en uit te brengen in een boekje. Mijn uitgeefster is Jitske Kingma van uitgeverij Elikser, ze geeft ook boeken in het Fries uit. Wij vroegen ons af of ze misschien familie van je is. Groetjes familie Bergsma-Post.

  • Grytsje07 #
   7

   Goeie!
   Wat leuk dat de cd yn de smaak falt. En wat moai dat jimme niget oan de Fryske taal hawwe!
   It idee om de lietteksten yn in bondel út te bringen, haw ik yn 2011 al útfierd. It is de bondel ‘Tûzen dagen’ wurden, fia my te bestellen (sjoch fierder op dizze website of stjoer my in berjochtsje fia it kontaktformulier, dan komt it altyd goed). Njonken de lietteksten steane der ek noch 27 oare gedichten yn, dêr’t noch net of net in meldij by is en dy’t dus ek net as muzyk op in cd stean kinne. Dêrom woe ik se graach yn in bondel hawwe en dat koe dus mei de lietteksten fan ‘Wytfear’ en ‘Wjerlûd’.
   Jitske is myn skoansuster, dus yndied famylje.
   Groetnis,
   Grytsje

 5. 8

  In prachtige middei Grytsje, yn it teatertsjerkje fan Wier. Ik haw genoaten! En wat is Truus de Vries ek goed, ik hie har noch net earder spyljen heard, mar wat in talint!En ek noch in hiel aardich minske, want ik haw efkes mei har praat.
  It wie grandioas, noch tige tank dêr foar!

 6. Fam Venema #
  9

  Hallo Grytsje we willen je nog even bedanken voor de fijne middag
  die je ons hebt gegeven vanmiddag in Sneek
  we wensen je nog veel zang plezier toe

  hartelijke groeten fam venema holwerd

 7. Henny #
  10

  Wat hebben mijn man en ik genoten van jullie optreden Vrijdag j.l. in Leiderdorp. Foar ûs Krite. We werden er blij van.
  Het gekochte boekje is prachtig. Ik geef het door aan Friese vriendinnen.

  • Grytsje07 #
   11

   Leuk om te lêzen Henny! Folle nocht en wille mei it boekje “Tûzen dagen”.
   Groetnis, Grytsje

 8. 12

  Grytsje, dyn nije cd Wytfear is no ek krekt nij binnenkaam yn de Fryske album top 100. Hy stiet op it momint fan skriuwen op plakje 86. Mochten der noch minsken wêze mei Facebook dy’t de cd’s fan Grytsje moai fine. Jim soene dat ek efkes diele kinne op http://www.fryskemuzyk.nl

  http://www.fryskemuzyk.nl/index.php?skiifid=599
  http://www.fryskemuzyk.nl/index.php?skiifid=490

 9. Corry Zantema #
  13

  Lieve Grytsje,

  Zonet weer je cd aangezet en de liedjes meegezongen. Geweldige mooie cd! Nogmaals mijn complimenten.
  Waar kan ik de Nederlandse vertalingen zien op de site? De liedjes blijven in mijn hoofd zitten, een groot compliment aan jou!

  Ga zo door en geniet van je succes!

  Liefs van Corry

 10. 14

  Beste Grytsje,

  ik heb een mooi- en muzikale middag beleefd, hier in Heerenveen.
  Terwijl ik dit tik beluister ik je nieuwe cd.
  Ik wens je veel succes toe op alle podia.

  Groeten van Gerrit Jansen (alias Gerrett)

  PS: Misschien kunnen we ooit eens samen spelen, lijkt me enorm interessant.

 11. Grytsje07 #
  15

  Ha Era en Afke,

  Tige tank foar jimme positive reaksjes.
  Ik sjoch út nei noch sa’n moai konsert moarn op It Hearrenfean!

  Hertlike groetnis,
  Grytsje

 12. 16

  Ha dy Grytsje,
  Wat ha ik genoaten fan dyn presintaasje yn Tresoar. Wer hasto myn hert en siel rekke mei dyn songen “ferhaaltsjes”. Sa moai ek mei de bylden. It wie in waarme gesellige jûn. Ik winskje dy in soad sukses en foaral moaie mominten. It wie dúdlik datsto der sels ek tige fan genietest.

 13. afke toren #
  17

  Genoten van jou cd presentatie!En ook zeer van de bijzondere muzikale omlijsting.Mooi vormgegeven door de verstilde foto”s op de achtergrond.

  De dichteres en de theatermaakster in mij werden op allerlei manieren aangeraakt.

  Ik wil je daar erg voor bedanken.Veel succes met het vervolg,geniet ervan!!!

  AFKE TOREN

 14. 18

  Noch tige tank foar it moaie optreden lêstendeis yn Froubuorren.
  Seach dy hjoed ek noch op ‘e tillevyzje (Helgoland)
  Webside sjocht der kreas út.
  Groetnis, Rommert

 15. Wisse Zantema #
  19

  In prachtich nij ferske Grytsje: “Doarp fan doe”. O sa herkenber fansels dat doarpke Kimswert út de 60′er jierren: it âlde skoalplein, de fluitsjende molkboer, it doarp op de klaai, ensfh. En dan de feroarings: ja, dy tiid is indied foarbij, mar de oantinkens oan ús bernetiid sitte foargoed yn ús ûnthald! Tapasselike foto’s en in moaie wize: in oanrieder!

 16. 20

  Ik ha krekt dyn nije webstee besocht en wow, wat moai!!! Do ferstjinst it om noch mear troch te brekken. In soad sukses tawinske!!! Wat hearlik no, datsto dyn talint sa libje kinst!!! Leafs, Era

 17. Reino #
  21

  Goeiemiddei Grytsje,

  Sa, ik ha no de tiid der efkes foar nommen om dyn konsert mei Adri en te sjen en te belústerjen. Dat klonk prachtich! Wat in moai wurd hippehapkes. Ek oare sjongers haw ik oanklikt.. Mei de blokfluit en fioele derbij klinkt ek moai!! En wat in moai ferslach fan dy middei mei oan it ein: Dat kin wolris wer. Ik nim oan dat jimme net ophâlde fan sjongen, dat ik krij fêst wol ris in kâns om dij te hearen… It is oan dij te sjen datst it mei in hiele protte wille dochst!
  Ik sit al hast 2 oeren mei nocht efter de kompjuter om dyn en oaren harren ferskes te lústerjen. Ja, ik moast se earst heard ha, earder koe ik net reageare.
  Ik winskje dij wer in soad sukses mei it meitsjen fan nije ferkes en it sjongen dêrfan. Miskien komst wol wer nije meisjongers tsjin.

  Oant in oare kear, groetnis fan Reino

 18. 22

  Hello from Peru!

  My name is Luis Miguel Rojas Berscia, I’m peruvian, 20 year-old, and my major is linguistics. I’m learning Frisian at the moment and I needed some material so as to hear how the language sounds like uttered by a native speaker. I’m your son Jurjen’s friend and thanks to you and him I received you beautiful cd last wek. I feel very grateful, it isn’t just useful so as to practice this marvelous language I’m learning, it’s also beautiful in every sense. I have to admit you have a beautiful voice. When hearing it, it’s like hearing the sound of Frisia’s heart. Again, thank you very much.

  From a very distant country,

  Luis Miguel

 19. M. #
  23

  Beste!

  Ik ben naar bibliotheek geweest (in Heerenveen), ik vond het concert heel mooi, heel mooie liedjes! Leuk om te luisteren! Mooie molodieen! Ik moet nog friese taal leren! Klinkt heel mooi!

  • Grytsje #
   24

   Beste M,

   De lieten fan dit optreden binne no ek te besjen op dizze side, by media en dan trochklikke nei “youtube”, dan kinne jo der nochris nei harkje as jo wolle.
   Dankewol foar de kompliminten!

 20. Jurjen en Jiska #
  25

  Hoi Mem!

  Wat in moaie website. Dit sjocht der professioniel út! Ek noch fan herte lokwinske mei Mem har jierdei!

  Groetnis fan Jurjen en Jiska

 21. 26

  Goedemorgen Grytsje,

  Wat een mooi site, onze complimenten hiervoor.
  Ons koor ziet erg er naar uit om samen met het Heremakoor op te treden.
  Succes met alles.

  Senioren koor Wy dogge us best.

 22. 27

  Ha Grytsje,
  Dat is moai sis! Lokwinske mei dyn webstee. Neat as lof! Faaks is it noch in idee en lit besikers daliks in ferske hearre at sy op dyn side komme? Lykas http://www.cantinavocaal.nl. Graach wol ik in link nei dyn side op myn side pleatse.

  Dat mei nammers eltsenien dwaan!!!

  Oant mails/sjen, Rob

 23. Corry Zantema #
  28

  Lieve Grytsje,

  Wat een mooie website! Ook de nieuwe filmpjes zijn leuk om te zien en te horen!

  Ga zo door!

  Liefs van Corry

 24. 29

  Moai oersichtlik Grytsje. Ja dat ‘home’is wat apart, mar hokfoar moai Frysk wurd hiest dêrfoar yn ‘e gedachten? Hiemside is ek sa suf.Miskien ‘begjinside’of sa? Set ‘m op!

 25. Atze Bosch #
  30

  Wat soe ik as ynteressearre leek no noch sizze kinne oer Grytsje har webside?
  Gjin kommentaar, mar alle lof foar dizze moaie presintaasje!
  It sil net oan ’e webside lizze as hjir gjin nije optredens op folgje.
  Fan herte sukses winske!

 26. Corrie Beekman #
  31

  De site ziet er fris uit! Net zoals de optredens van Grytsje altijd verfrissend zijn! Leuke liedjes met humor en diepte, een lach en een traan. Corrie.Your Comment to Grytsje07