Lûdsfragminten

Lûdsfragminten fan de cd Wjerlûd (30 sekonden) binne te beharkjen troch se oan te klikken:

Ald en nij

Buorman Kees

De útstrûper

Do bist myn leafste

In liet dat net bestiet

It tsjerkje fan pake

Kieze

Langst nei dy tiid

Midlife kribels

Myn maatsje kwyt

Opromje!

Pikerpaadsjes

Weromkommen

Wie it net juster-

Winters yn Fryslân

Trije fan de 15 lieten op de cd binne yntusken op Youtube set, en binne no hjir ek te sjen:

De útstrûper:

Ald en nij:

Langst nei dy tiid:

Jo reaksje