cd Wytfear

 

De twadde cd fan Grytsje is ‘Wytfear’. Yntusken ek alwer fierhinne útferkocht, al is er noch wol te krijen by optredens fan Grytsje en hy kin ek noch besteld wurde by De Afûk of  by Boekhuis de Brug. Of fia it kontaktformulier op dizze webside.

Foto’s fan de cd-presintaasje yn Ljouwert (Tresoar) binne hjir te sjen.

In ferslach fan de cd-presintaasje yn Tresoar is hjir te lêzen.

.

Wytfear is de twadde cd fan Grytsje, mei 14  lieten:

1. Lokkich
2. Oade oan ’e geranium
3. Doarp fan doe
4. Nij begjin
5. Wytfear
6. Hipperhapkes
7. Bargelibben
8. By de see
9. Stil gebed
10. Wetterdripke op reis
11. Myn waarman
12. Eelkje
13. Ofskie fan ’e dei
14. Halleluja   (Leonard Cohen)

Wytfear!

Te bestellen fia it kontaktformulier. Jou hjirop oan jo namme en adres, meitsje it bedrach (€15,00 it stik ynklusyf ferstjoerkosten) oer op rekken  NL62 INGB 0003 0309 30
op namme fan G. Kingma, Sintjohannesga. Sa gau’t it jild op ‘e rekken stiet, wurdt de bestelling nei jo ta stjoerd.

De cd is ek te krijen by de Afûk yn Ljouwert, Boekhuis de Brug op It Hearrenfean of de Fryske winkel.

De 14   lieten binne op 9 en 10 septimber 2011 opnommen. De opnametechnyk wie ek dizze kear wer yn hannen fan Dirk Overwijk. Mei in protte nocht en wille is der op dizze dagen wurke oan in geve registraasje fan de nije lietsjes. Rob du Jardin en Wil van Eekeren hawwe wer in part fan de muzikale begelieding op harren nommen. Op 24 septimber 2011 binne de lêste opnames makke mei Rob en Wil.

Jo reaksje